หน้าเว็บ

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความเป็นมาสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติความเป็นมา
ของ
สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก 

         สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก เดิมชื่อ ชมรมอาสาสมัครประชา์สงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งก่อตั้งชมรมจากสมาชิกที่ผ่านการอบรม  สมาชิกอาสาสมัครประชา์สงเคราะห์ (กรมประชาสงเคราะห์เดิม)  ทั้ง  5  รุ่น
ต่อมาสมาชิกของชมรม  4  ท่าน  ได้แก่

                                               1.  นางสมถวิล        รอบบรรเจิด
                                               2.  นางบุญลืม         สุรินทรางกูร
                                               3.  นายสุรพงษ์        ผู้ภักดี
                                               4.  นางสาวดวงนภา   สราญรมย์
          ได้ร่วมกันยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯ  และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นสมาคมฯ  
เมื่อวันที่  15  สิงหาคม พ.ศ. 2546  โดยมีสมาชิกทั้งสิ้น  157  คน
                การจัดตั้งกองทุนของสมาคมฯ คณะกรรมการของสมาคมฯ ได้จัดตั้งกองทุนประเดิมเพื่อใช้ในการดำเนิน
กิจกรรมของสมาคมฯ โดยมีรายนามผู้บริจาค ดังนี้
1.  นายบรรเลง
รอบบรรเจิด
10,000
บาท
2.  นายวาณิช
ศิริเจริญพันธุ์
10,000
บาท
3.  นางสมถวิล
รอบบรรเจิด
5,000
บาท
4.  นางดอกไม้
ปัตตะพงศ์
5,000
บาท
5.  นางเพลิน
ศักดิ์พงศ์ธร
4,000
บาท
6.  นางอภิญญา
นาสารีย์
3,500
บาท
7.  นางอรพรรณ
ศรีจำเริญ
2,700
บาท
8.  ดร.เกศริน
นรัตถรักษา
2,000
บาท
9.  นางวรรณี
ด่านสว่าง
2,000
บาท
10.  นางปราณี
วิวัฒน์ธนาฒย์
2,000
บาท
11.  นางสาวพรรณี
รักษาคม
2,000
บาท
12.   นางอัมพร
อยู่คง
2,000
บาท
13.  นางบุญศรี
โรจน์สุนทรกิตติ
1,500
บาท
14.  นางฉลวย
ศุภธนสินเขษม
1,000
บาท
15.  นางสาวบุญยง
อินทรศร
1,000
บาท
16.  นางรุจิรา
หวังตระกูลดี
1,000
บาท
17.  นางศกุณา
วิวัฒน์ธนาฒย์
1,000
บาท
18.  นางสีนวล
น้อยมา
1,000
บาท
19.  นายแสวง
กันนะพันธุ์
1,000
บาท
20.  นางทุเรียน
จันทรา
1,000
บาท
21.  นางสมทรง
สุภาเดช
1,000
บาท
22.  นางสมทรง
เลิศตระกูล
1,000
บาท
23.  นางสมถวิล
โชติธรรมธรา
1,000
บาท
24.  นางสุพัฒนา
วิมาลา
500
บาท
25.  นางเยื้อน
เสาวแสง
500
บาท
26.  น.อ.บำรุง
ทรัพย์สำเริง
500
บาท
27.  นางรัตนา
คำคงอยู่
500
บาท
28.  นางสุภาณี
คงครอง
500
บาท
29.  นางนันทนา
วรวิมลวนิช
500
บาท
30.  นางมัจรี
ศรสุวรรณศรี
500
บาท
31.  นายวิโรจน์
สุธีรไกรลาศ
500
บาท
32.  นายสุวิทย์
สั่งสมธนะ
500
บาท
33.  นางศรีวิมล
อู่ไทย
500
บาท
34.  นางพยุง
บุญยอด
500
บาท
35.  นางสมบัติ
บุญปู่
500
บาท
36.  นางสุวิชญา
ทรัพย์เจริญ
500
บาท
37.  นางพยุง
อยู่บ้านคลอง
500
บาท
38.  นางประมวล
เกษมอำไพรินทร์
500
บาท
39.  นางนนทวรรณ
พานิช
300
บาท
รวม
69,500
บาท
  
               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น